Asistenca

Novice

26. maj 2020

INCOTERMS 2020

 

 

 

INCOTERMS 2020

 

 

 

Kaj so Incoterms?

 

»Incoterms« so klavzule,  okrajšava naziva v angleškem jeziku International Commercial Terms in pomeni mednarodne trgovinske klavzule. Incoterms določajo pravice in dolžnosti pogodbenih strank glede kraja, časa in načina izročitve blaga, časa in kraja prehoda stroškov in rizika ter druge sestavine (plačilo stroškov, zavarovanja in davščin).

 

 

Zakaj so klavzule Incoterms tako pomembne?

 

Klavzule so izredno pomembne, ker jih prepoznavajo in sprejemajo po vsem svetu. V mednarodni trgovini so obvezne na vsakem komercialnem računu, saj znatno znižujejo tveganje in morebitne nesporazume.

 

 

Klavzul Incoterms 2020 je 11 in tako določajo obveznosti prodajalca, kot kupca.

 

Obveznosti prodajalca

 • Prodajalec blago da na razpolago kupcu v navedenem kraju in navedenem času, kot to  določa komercialna pogodba za nakladanje na prevozno sredstvo, ki ga je priskrbel kupec.
 • Prodajalec kupca obvesti, da je blago na razpolago.
 • Prodajalec nosi vse stroške in riziko, dokler ni blago v dogovorjenem roku na razpolago pri kupcu.
 • Na zahtevo kupca ter na njegove stroške mu nudi pomoč pri pripravi dokumentov, ki se izdajajo v državi izvora kupljenega blaga.

 

Obveznosti kupca

 • Kupec prevzame blago v dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu ter plača ceno, kot je določena s komercialno pogodbo.
 • Kupec nosi vse stroške in riziko blaga od trenutka prevzema blaga.
 • Kupec je dolžan plačati vse nastale carinske dajatve in davščine.
 • Kupec prav tako plača vse stroške v zvezi z iskanjem potrebnih dokumentov, vključno s stroški certifikatov o izvoru blaga, ter druge pristojbine.

 

 


Najpomembnejše novosti Incoterms 2020

 Najpomembnejše novosti oziroma spremembe so naslednje:

 

 • !Novost! V Incoterms 2020 so jasna pravila za porazdelitev obveznosti in s tem povezanih stroškov. Sedaj je natančno določeno, kdo nosi pri posamezni klavzuli stroške izvoznega carinjenja in kdo stroške uvoznega carinjenja (preglednica spodaj). Velja pravilo (izjema sta klavzuli EXW und DDP), da mora prodajalec nositi izvozne stroške in s tem povezana eventualna dovoljenja, kupec pa prevzame vse uvozne stroške in s tem povezana eventualna dovoljenja.  

 

 • !Novost! je tudi pri klavzulah EXW in FCA, kjer mora prodajalec (na stroške in riziko kupca) kupcu pomagati pri sklenitvi prevozne pogodbe. Pri vseh F klavzulah pa velja po novem, da lahko prodajalec za kupca sklene prevozno pogodbo le, če je to posebej dogovorjeno in ne več tudi, »če je tak običaj«.

 

Klavzula

Izvozne formalnosti

Uvozne formalnosti

Prevozna pogodba

Kraj/točka dobave

Prehod nevarnosti

Prehod stroškov

Zavarovalna pogodba

Transportno sredstvo

EXW
(EX Works)

K

K

K

Skladišče prodajalca

Kraj/točka dobave

Kraj/točka dobave


vsa

FCA
(Free Carrier)

P

K

K

Kraj/točka dobave na prevozno sredstvo

Kraj/točka dobave

Kraj/točka dobave


vsa

FAS
(Free Alongside Ship)

P

K

K

Ob bok ladje v odpravnem pristanišču

Kraj/točka dobave

Kraj/točka dobave


ladja

FOB
(Free On Board)

P

K

K

Ladja v odpravnem pristanišču

Na krovu ladje

Na krovu ladje


ladja

CFR
(Cost and Freight)

P

K

P

Ladja v odpravnem pristanišču

Na krovu ladje

Namembno pristanišče


ladja

CIF
(Cost Insurance and Freight)

P

K

P

Ladja v odpravnem pristanišču

Na krovu ladje

Namembno pristanišče

P

ladja

CPT
(Carriage Paid To)

P

K

P

Kraj dobave na prvega prevoznika

Kraj/Točka dobave

Namembni kraj


vsa

CIP
(Carriage and Insurance Paid To)

P

K

P

Kraj dobave na prvega prevoznika

Kraj/Točka dobave

Namembni kraj

P

vsa

DPU
(Delivered at Place Unloaded)

P

K

P

Namembni kraj

Namembni kraj

Namembni kraj


vsa

DAP
(Delivered at Place)

P

K

P

Namembni kraj

Namembni kraj

Namembni kraj


vsa

DDP
(Delivered Duty Paid)

P

P

P

Namembni kraj

Namembni kraj

Namembni kraj


vsa

 * K = kupec     * P = prodajalec

Vir: https://www.ihk-berlin.de/Incoterms 2020


1.     EXW – Ex Works - Franko tovarna

 • Kupec prevzame skoraj vse stroške in tveganja. Naloga prodajalca je kupcu zagotoviti dostop do blaga.
 • Ko ima kupec omogočen dostop, prevzame odgovornost in tveganje (vključno z nalaganjem blaga).
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: v prodajalčevem skladišču, pisarnah ali na kateri koli lokaciji, kjer je blago prevzeto.
 • !Novost! Prodajalec mora (na stroške in riziko kupca) kupcu pomagati pri sklenitvi prevozne pogodbe.

 

2.     DAP – Delivered at Place - Dobavljeno na kraju

 • Prodajalec krije stroške in tveganje prevoza blaga na dogovorjenem naslovu. Blago velja za dostavljeno, ko je na pravem naslovu in je pripravljeno za raztovarjanje.
 • Odgovornosti za izvoz in uvoz so enake kot pri klavzuli DPU (dobavljeno na kraju).
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: ko je blago pripravljeno za raztovarjanje na dogovorjenem naslovu.
 • !Novost! Tudi pri klavzulah DAP so se Incoterms 2020 prilagodili aktualni poslovni praksi, kjer se vedno več kupcev in prodajalcev poslužuje pri prevozu blaga lastnih transportnih sredstev. Tako je dopusten pri teh klavzulah tudi prevoz z lastnimi transportnimi sredstvi kupca ali prodajalca. Lahko se sklene prevozna pogodba, kjer je dovoljeno, da prodajalec ali kupec sam organizira prevoz z lastnim transportnim sredstvom.

 

3.     DDP – Delivered Duty Paid - Dobavljeno, ocarinjeno

 • Prodajalec v postopku pošiljanja prevzame skoraj vse obveznosti. Prodajalec krije vse stroške in tveganje prevoza blaga na dogovorjeni naslov. Prodajalec prav tako poskrbi, da je blago pripravljeno za raztovarjanje, izpolni izvozne in uvozne obveznosti ter plača vse dajatve.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: ko je blago pripravljeno za raztovarjanje na dogovorjenem naslovu.
 • !Novost! Tudi pri klavzulah DDP so se Incoterms 2020 prilagodili aktualni poslovni praksi, kjer se vedno več kupcev in prodajalcev poslužuje pri prevozu blaga lastnih transportnih sredstev. Tako je dopusten pri teh klavzulah tudi prevoz z lastnimi transportnimi sredstvi kupca ali prodajalca. Lahko se sklene prevozna pogodba, kjer je dovoljeno, da prodajalec ali kupec sam organizira prevoz z lastnim transportnim sredstvom.

 

 

4.     CIP – Carriage and Insurance paid to - Prevoz in zavarovanje plačana do

 • !Novost! Pri klavzulah  CIF (Cost Insurance and Freight) in CIP (Carriage and Insurance Paid To) določajo pravila Incoterms 2020 različno minimalno zavarovalno kritje in se tako prilagajajo aktualni poslovni praksi. Zavarovalno kritje pri klavzuli CIP se je spremenilo tako, da mora prodajalec, razen če ni drugače dogovorjeno, na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora, ki je v skladu najmanj s kritjem »A« (All risks) Institutskih klavzul (Institute Cargo Clauses). Pri klavzuli CIF pa mora prodajalec zavarovati tovor najmanj v skladu s kritjem »C« Institutskih klavzul.
 • Če kupec zahteva zavarovanje, je to v njegovi domeni.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko kupčev prevoznik prejme blago.


5.     DPU – Delivered at Place Unloaded - Dobavljeno na kraju

 • Prodajalec je odgovoren za stroške in tveganje dostave na dogovorjenem terminalu. Terminal je lahko letališče, skladišče, cesta ali pristanišče s kontejnerskim terminalom. Prodajalec uredi carinjenje in raztovori blago na terminalu.
 • Kupec uredi uvozno carinjenje in vse povezane dajatve.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca na terminalu.
 • !Novost! Klavzulo DAT (Delivered at Terminal) je nadomestila klavzula DPU (Delivered at Place Unloaded). Poimenska sprememba, ker se je ožji pomen »terminal« nadomestil s širšim pomenom, to je »kraj«, tako da je lahko kraj dobave z razložitvijo blaga s prevoznega sredstva vsak kraj, ne samo terminal. To je lahko letališki terminal, pristaniški terminal ipd. 
 • !Novost! Tudi pri klavzulah DPU so se Incoterms 2020 prilagodili aktualni poslovni praksi, kjer se vedno več kupcev in prodajalcev poslužuje pri prevozu blaga lastnih transportnih sredstev. Tako je dopusten pri teh klavzulah tudi prevoz z lastnimi transportnimi sredstvi kupca ali prodajalca. Lahko se sklene prevozna pogodba, kjer je dovoljeno, da prodajalec ali kupec sam organizira prevoz z lastnim transportnim sredstvom.

 

6.     FCA – Free Carier - Franko prevoznik

 • Naloga prodajalca je, da blago kupčevemu prevozniku dostavi na dogovorjeno lokacijo. Prodajalec je prav tako obvezan opraviti carinjenje blaga za izvoz.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko kupčev prevoznik prejme blago.
 • !Novost! Tudi pri klavzulah FCA so se Incoterms 2020 prilagodili aktualni poslovni praksi, kjer se vedno več kupcev in prodajalcev poslužuje pri prevozu blaga lastnih transportnih sredstev. Tako je dopusten pri teh klavzulah tudi prevoz z lastnimi transportnimi sredstvi kupca ali prodajalca. Lahko se sklene prevozna pogodba, kjer je dovoljeno, da prodajalec ali kupec sam organizira prevoz z lastnim transportnim sredstvom.
 • !Novost! V povezavi z FCA klavzulo (Free Carrier) velja novo določilo glede izdaje konosamenta oziroma pomorskega prevoznega lista (B/L - Bill of Lading). V njem se lahko označi naložitev blaga na krov ladje, čeprav je blago izročeno prevozniku na kopenski točki. Tako lahko prodajalec dobi od prevoznika B/L, če ga potrebuje npr. pri dokumentarnem akreditivu.

 

 

7.     CPT – Carriage Paid to - prevoz plačan do

 • Prodajalec ima enake obveznosti kot pri klavzuli FCA (franko prevoznik), vendar s to razliko, da prodajalec krije stroške dostave. Pri klavzuli FCA je prodajalčeva obveznost, da opravi carinjenje blaga za izvoz.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko kupčev prevoznik prejme blago oz. EXW – franko tovarna.

 

8.     FAS – Free Alongside Ship - Franko ob ladji

 • Prodajalec prevzame vse stroške in tveganje, dokler blago ni dostavljeno k ladji. Kupec nato prevzame tveganje ter poskrbi za izvozno in uvozno carinjenje.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: ko je blago dostavljeno k ladji.


9.     FOB – Free on Board - Franko na ladijski krov

 • Prodajalec prevzame vse stroške in tveganje, dokler blago ni dostavljeno na ladjo. Prodajalec prav tako uredi izvozno carinjenje. Kupec prevzame vse obveznosti takoj, ko je blago na krovu.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca: ko je blago dostavljeno na ladjo.

  

10.  CFR – Cost and Freight - Stroški in voznina

 • Prodajalec ima enake obveznosti kot franko na ladijski krov – FOB, vendar mora prav tako kriti stroške dostave blaga v pristanišče. Tako kot pri klavzuli FOB - franko na ladijski krov, kupec prevzame vse obveznosti, kakor hitro je blago na krovu ladje.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko je blago na ladji.

 

11.  CIF – Cost Insurance and Freight - Stroški, zavarovanje in prevoznina

 • !Novost! Pri klavzulah  CIF (Cost Insurance and Freight) in CIP (Carriage and Insurance Paid To) določajo pravila Incoterms 2020 različno minimalno zavarovalno kritje in se tako prilagajajo aktualni poslovni praksi. Zavarovalno kritje pri klavzuli CIP se je spremenilo tako, da mora prodajalec, razen če ni drugače dogovorjeno, na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora, ki je v skladu najmanj s kritjem »A« (All risks) Institutskih klavzul (Institute Cargo Clauses). Pri klavzuli CIF pa mora prodajalec zavarovati tovor najmanj v skladu s kritjem »C« Institutskih klavzul.
 • Če kupec zahteva zavarovanje je to v njegovi domeni.
 • Tveganje se prenese s prodajalca na kupca, ko je blago na ladji.

 

 

 

Ste na tekočem s klavzulami Incoterms? Odlično. Začnimo s poslom.

 

 

Ekipa RCM

info@rcm.si

 

 

 

 

Ne spreglejte:

www.rcm.si

www.skladisci.si

www.spedicija.hr

http://www.fiskal-verzollung.de/

http://www.fiskalverzollung.at/

https://www.lcl.si/

http://www.regimedoganale42.it/

 


 

Download

S kakovostnimi storitvami in visoko stopnjo strokovnosti,
ki temelji na zaupanju, stremimo k skupnemu zadovoljstvu in dolgoročnemu sodelovanju.

Zaupajte nam!

Spedicija.hr
Sodobni carinsko skladiščni center v OIC Hrpelje v Kozini na površini z več kot 15.000 m².